داده های بانکی

Sidermag

آدرس پستی

620057، یکاترینبورگ، خیابان Sovkhoznaya، 20A، دفتر شماره 14

Sidermag

شماره شناسایی مالیاتی

6658324220

Sidermag

کد شغل از تبدیل

668601001

Sidermag

شماره ثبت پایه دولتی

1086658026608

Sidermag

کد طبقه بندی برای شرکت ها و سازمان های روسی

88172074

Sidermag

محاسبه ادامه دارد

40702810716540005144

Sidermag

حساب شرکتی

30101810500000000674 در Sberbank

Sidermag

کد شناسایی بانک (RCBIC)

046577674

Sidermag

کارگردان

سایسانوف یوگنی ولادیمیرویچ

Enter your keyword