1. محصولات
  2. تجهیزات جانبی
  3. سرپیچ گوشه

سرپیچ گوشه

Sidermag - Угловая муфта
تنوع:
برای یک میله کتابچه راهنمای، برای یک manipulator بیشتر، برای یک manipulator BSE، برای یک manipulator SUBLANCE
پارامترهای اندازه گیری شده:
دما، اکسیداسیون، کربن، هیدروژن برای نمونه گیری از فلز
محدوده دما:
از 100 °C تا 2500 °C
زاویه:
30 درجه، 45 درجه، 60 درجه، 90 درجه، فقط هر زاویه بر روی درخواست

مفصل زاویه ای طراحی شده است تا لوله های انشعاب را به لوله متوسط به یک زاویه داده شود

تجهیزات سازگار

Enter your keyword