1. محصولات
  2. تجهیزات جانبی
  3. لوله طویل کننده

لوله طویل کننده

Sidermag - Удлинительная трубка
تنوع:
برای یک میله کتابچه راهنمای، برای یک manipulator بیشتر، برای یک manipulator BSE، برای یک manipulator SUBLANCE
پارامترهای اندازه گیری شده:
دما، اکسیداسیون، کربن، هیدروژن برای نمونه گیری از فلز
طول:
300 میلیمتر، 400 میلیمتر، 600 میلیمتر، 900 میلیمتر، 1200 میلیمتر، 1500 میلیمتر و دیگر موارد
محدوده دما:
از 100 °C تا 2500 °C
نوع NSH:
В, S, R, K

لوله فرعی طراحی شده است که برای وصل کردن بلوک تماس به مشترک زاویه و SUPERLANCE میله لوله میله

تجهیزات سازگار

Enter your keyword