1. محصولات
  2. تجهیزات جانبی
  3. لوله متوسط

لوله متوسط

Sidermag - Промежуточная труба
تنوع:
برای یک میله کتابچه راهنمای، برای یک manipulator بیشتر، برای یک manipulator BSE، برای یک manipulator SUBLANCE
پارامترهای اندازه گیری شده:
دما، اکسیداسیون، کربن، هیدروژن برای نمونه گیری از فلز
طول:
از 100 تا 10 متر
محدوده دما:
از 100 °C تا 2500 °C
نوع NSH:
B، S، R، K

لوله متوسط فراهم می کند ضروری امن فاصله از اپراتور به نقطه اندازه گیری

تجهیزات سازگار

Enter your keyword