1. محصولات
  2. تجهیزات جانبی
  3. SUPERLANCE میله ها

SUPERLANCE میله ها

Sidermag - SUPERLANCE
تجهیزات:
متشکل از یک بلوک تماس، لوله فرمت، کوپلینگ گوشه ای، لوله متوسط، کابل داخلی مقاوم در برابر حرارت SUPERWIRE، دسته و اتصال
پارامترهای اندازه گیری شده:
دما، اکسیداسیون، کربن، هیدروژن برای نمونه گیری از فلز
طول:
از 1000 تا 10000 میلیمتر
زاویه:
از 0 تا 90 درجه
محدوده دما:
از 100 °C تا 2500 °C
نوع NSH:
B، S، R، K

برای غوطه وری ایمن پروبهای سنجنده SIDERMAG در فلزات مذاب طراحی شده است: SUPERTEMP، TOX، HHL / MM، CET، CTO، SUBLANCE

تجهیزات سازگار

Enter your keyword