1. محصولات
  2. راهنمایی کنید

راهنمایی کنید

Наконечники START
منظور استفاده:
کمک برای باز کردن دریچه قالب

توصیف:
اگر کارکنی نمی تواند دریچه قالب باز کند کلاهک استرت بر لوله اکسیژن بپوشد و به دریچه قالب ببرد. وقتی که کلاهک استرت دریچه را لمس می کند کلاهک به صورت اتوماتیک آتش میگیرد و دریچه باز می شود

Sidermag - Наконечники START

Enter your keyword