کانکتور دستگیره

تنوع:
برای دست دست، برای MANUATOR MORE، برای manipulator BSE، برای manipulator SUBLANCE
پارامترهای اندازه گیری شده:
دما، اکسیداسیون، کربن، هیدروژن برای نمونه گیری از فلز
محدوده دما:
از 100 ° C تا 2500 ° C
اتصال دستی برای اتصال راحت و سریع کابل SUPERWIRE مقاوم در برابر حرارت به کابل خارجی