کلاهک های استرت

منظور استفاده
کمک برای باز کردن دریچه قالب
توصیف
اگر کارکنی نمی تواند دریچه قالب باز کند کلاهک استرت بر لوله اکسیژن بپوشد و به دریچه قالب ببرد. وقتی که کلاهک استرت دریچه را لمس می کند کلاهک به صورت اتوماتیک آتش میگیرد و دریچه باز می شود